Pakiety badań

Numer pakietu Nazwa pakietu Badania wchodzące w skład pakietu
7122 Diagnostyka gammapatii 33 Kreatynina
36 Kwas moczowy
1 Mocz – badanie ogólne
32 Mocznik
266 Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam)
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA
213 Beta-2-mikroglobulina
3259 Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy
28 Dehydrogenaza mleczanowa
42 Wapń całkowity
3 Morfologia krwi (pełna)
39 Proteinogram
3258 Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy
7200 e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM) 20 ALT
3 Morfologia krwi (pełna)
100 TSH
15 Cholesterol całkowity
10 Glukoza
61 CRP, ilościowo
2 OB
33 Kreatynina
7201 e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM) 20 ALT
33 Kreatynina
10 Glukoza
61 CRP, ilościowo
40 Żelazo
11 Elektrolity (Na, K)
26 GGTP
14 Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
2 OB
100 TSH
3 Morfologia krwi (pełna)
32 Mocznik
36 Kwas moczowy
7202 e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM) 14 Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
2 OB
33 Kreatynina
32 Mocznik
7 APTT
31 Amylaza
40 Żelazo
46 Magnez
11 Elektrolity (Na, K)
61 CRP, ilościowo
42 Wapń całkowity
6 PT (INR)
100 TSH
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
3 Morfologia krwi (pełna)
36 Kwas moczowy
8 Fibrynogen
10 Glukoza
7203 e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ 338 Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM
345 Różyczka (Rubella virus) IgG
2 OB
10 Glukoza
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
100 TSH
114 Prolaktyna
310 HCV przeciwciała
301 HBs przeciwciała
15 Cholesterol całkowity
42 Wapń całkowity
61 CRP, ilościowo
33 Kreatynina
340 Toxoplasma gondii IgG
20 ALT
3 Morfologia krwi (pełna)
386 Chlamydia trachomatis IgG
46 Magnez
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG
7204 e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY) 10 Glukoza
33 Kreatynina
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
142 Kwas foliowy
3 Morfologia krwi (pełna)
41 Ferrytyna
100 TSH
46 Magnez
61 CRP, ilościowo
11 Elektrolity (Na, K)
42 Wapń całkowity
7205 e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (INFEKCYJNY) 338 Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM
340 Toxoplasma gondii IgG
310 HCV przeciwciała
386 Chlamydia trachomatis IgG
345 Różyczka (Rubella virus) IgG
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG
3171 Parvowirus B19 IgG met. ELISA
320 HIV Ag/Ab (Combo)
7206 e-PAKIET DLA KOBIET 33 Kreatynina
10 Glukoza
20 ALT
46 Magnez
112 Estradiol
32 Mocznik
2 OB
3 Morfologia krwi (pełna)
26 GGTP
45 Fosfor nieorganiczny
100 TSH
61 CRP, ilościowo
168 Witamina D metabolit 25(OH)
14 Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
36 Kwas moczowy
11 Elektrolity (Na, K)
162 Osteokalcyna
42 Wapń całkowity
207 CA 15-3
206 CA 125
7207 e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN 26 GGTP
8 Fibrynogen
33 Kreatynina
10 Glukoza
32 Mocznik
9 D-dimer, ilościowo
200 PSA całkowity
3 Morfologia krwi (pełna)
20 ALT
2 OB
124 Testosteron
14 Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
36 Kwas moczowy
83 Homocysteina
11 Elektrolity (Na, K)
100 TSH
61 CRP, ilościowo
7208 e-PAKIET DLA WEGAN I WEGETARIAN 37 Białko całkowite
41 Ferrytyna
38 Albumina
11 Elektrolity (Na, K)
10 Glukoza
3 Morfologia krwi (pełna)
141 Witamina B12
168 Witamina D metabolit 25(OH)
42 Wapń całkowity
40 Żelazo
83 Homocysteina
7209 e-PAKIET DLA MALUCHÓW 65 ASO, ilościowo
23 Bilirubina całkowita
632 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA
10 Glukoza
3 Morfologia krwi (pełna)
100 TSH
168 Witamina D metabolit 25(OH)
700 IgE całkowite
61 CRP, ilościowo
7210 e-PAKIET INTYMNY 387 Chlamydia trachomatis IgM
310 HCV przeciwciała
320 HIV Ag/Ab (Combo)
355 Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG
338 Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM
300 HBs antygen
386 Chlamydia trachomatis IgG
356 Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM
7211 e-PAKIET OTYŁOŚĆ 100 TSH
36 Kwas moczowy
194 Leptyna
10 Glukoza
14 Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
7213 e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM 61 CRP, ilościowo
33 Kreatynina
90 Grupa krwi
7 APTT
2 OB
3 Morfologia krwi (pełna)
11 Elektrolity (Na, K)
6 PT (INR)
10 Glukoza
301 HBs przeciwciała
310 HCV przeciwciała
7214 e-PAKIET ONKOLOGICZNY DAMSKI 204 CEA
206 CA 125
207 CA 15-3
208 CA 19-9
3 Morfologia krwi (pełna)
2 OB
7215 e-PAKIET ONKOLOGICZNY MĘSKI 204 CEA
200 PSA całkowity
205 AFP
3 Morfologia krwi (pełna)
2 OB
208 CA 19-9
7216 e-PAKIET BRZUSZNY 54 Kał – G. lamblia met. ELISA
584 Kalprotektyna w kale
30 Lipaza
31 Amylaza
632 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA
55 Kał – krew utajona (bez diety)
1 Mocz – badanie ogólne
2 OB
61 CRP, ilościowo
400 Helicobacter pylori IgG
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
3 Morfologia krwi (pełna)
7217 e-PAKIET TRZUSTKOWY 208 CA 19-9
30 Lipaza
31 Amylaza
7218 e-PAKIET WĄTROBOWY 301 HBs przeciwciała
310 HCV przeciwciała
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
38 Albumina
7220 e-PAKIET NIEDOKRWISTOŚCI 3 Morfologia krwi (pełna)
40 Żelazo
141 Witamina B12
2 OB
142 Kwas foliowy
41 Ferrytyna
7221 e-PAKIET SERCOWY 46 Magnez
14 Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
9 D-dimer, ilościowo
83 Homocysteina
74 hs Troponina I
11 Elektrolity (Na, K)
10 Glukoza
7222 e-PAKIET KOSTNY 42 Wapń całkowity
168 Witamina D metabolit 25(OH)
45 Fosfor nieorganiczny
7223 e-PAKIET REUMATOLOGICZNY 70 anty-CCP
65 ASO, ilościowo
67 RF, ilościowo
61 CRP, ilościowo
36 Kwas moczowy
2 OB
600 PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy
3 Morfologia krwi (pełna)
7225 e-PAKIET TARCZYCOWY 100 TSH
101 FT4
105 anty-TPO
7251 e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY 105 anty-TPO
106 anty-TG
100 TSH
101 FT4
102 FT3
107 P/c. p. receptorom TSH (TRAb)
7252 e-PAKIET ALERGICZNY ODDECHOWY 3 Morfologia krwi (pełna)
700 IgE całkowite
807 Panel oddechowy (21 alergenów)
7269 e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM 10 Glukoza
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
171 Kortyzol
153 Insulina
33 Kreatynina
3 Morfologia krwi (pełna)
14 Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
100 TSH
7271 e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM 168 Witamina D metabolit 25(OH)
100 TSH
36 Kwas moczowy
33 Kreatynina
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
40 Żelazo
11 Elektrolity (Na, K)
61 CRP, ilościowo
105 anty-TPO
102 FT3
171 Kortyzol
14 Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
101 FT4
153 Insulina
41 Ferrytyna
3 Morfologia krwi (pełna)
151 Hemoglobina glikowana
10 Glukoza
7273 e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM 151 Hemoglobina glikowana
153 Insulina
10 Glukoza
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
41 Ferrytyna
171 Kortyzol
632 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA
14 Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
101 FT4
33 Kreatynina
102 FT3
3 Morfologia krwi (pełna)
11 Elektrolity (Na, K)
194 Leptyna
40 Żelazo
61 CRP, ilościowo
105 anty-TPO
100 TSH
142 Kwas foliowy
36 Kwas moczowy
106 anty-TG
141 Witamina B12
168 Witamina D metabolit 25(OH)
7275 e-PAKIET NERKOWY 32 Mocznik
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)
1 Mocz – badanie ogólne
36 Kwas moczowy
33 Kreatynina
7277 e-PAKIET BADAŃ HORMONALNYCH DLA KOBIET 110 FSH
112 Estradiol
100 TSH
126 SHBG
114 Prolaktyna
111 LH
121 DHEA-SO4
124 Testosteron
7288 e-PAKIET OSTEOPOROZA 168 Witamina D metabolit 25(OH)
3463 P1NP całkowity
3447 Beta-Crosslaps (beta-CTX)
42 Wapń całkowity
45 Fosfor nieorganiczny
7336 E-PAKIET ZDROWIE W DOBIE PANDEMII 19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
3 Morfologia krwi (pełna)
14 Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
61 CRP, ilościowo
12006 Automatyczny raport
33 Kreatynina
10 Glukoza

Aktualności z Laboratorium Medycznego

04.01.2024

Nowe laboratorium w Świętochłowicach

Serdecznie zapraszamy do naszego nowego punktu poboru i laboratorium w Świętochłowicach przy ulicy Chorzowskiej. Laboratorium działa przy szpitalu. (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

14.11.2023

15 listopada nieczynny punkt pobrań przy Morcinka

Uwaga, w dniu 15 listopada 2023 roku punkt poboru przy ulicy Morcinka we Lwówku Śląskim będzie nieczynny. Zapraszamy do punktu przy (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

31.10.2023

Akcja profilaktyczna „pasożyty”

GLIWICE- AKCJA PROFILAKTYCZNA „PASOŻYTY” ZAPRASZAMY DO PUNKTU POBRAŃ. Zadbaj o zdrowie swoje i bliskich. Weź udział w akcji profilaktycznej (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiele punktów pobrań w Polsce


Obecnie prowadzimy 28 punktów pobrań i 13 laboratoriów

Ponad 2500 rodzajów badań


Oferujemy bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów), badania są dostępne również bez skierowania od lekarza

Miliony pacjentów


Grupa Diagnostyka do której należy dr n med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne sp z o.o. to największa siec laboratoriów w Polsce. Rocznie wydajemy wyniki milionom pacjntów.

PUNKTY POBRAŃ

 

KONTAKT

Dr n. med. Teresa Fryda
laboratorium medyczne sp z o.o.
ul. Mikołowska 53a
40-065 Katowice
Email: sekretariat@fryda.pl

Odwiedź nas na:

© Dr n. med. Teresa Fryda laboratorium Medyczne Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2021 | Projekt & Realizacja Strony internetowe Katowice