Regulamin akcji profilaktycznej

REGULAMIN AKCJI PROFILAKTYCZNEJ

„BADAMY CHOLESTEROL”

 

 

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywać będzie się akcja profilaktyczna pod nazwą „Badamy cholesterol” (dalej „Akcja”).

 

 

Organizatorem Akcji jest spółka pod firmą: Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
przy ul. Mikołowskiej 53 A, 40-065 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000321281, REGON 241128041, NIP 6342708461, kapitał zakładowy 344.493.000 zł
(dalej „Spółka Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o.”).

 

 

Akcja służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia .

 

 

Akcja prowadzona jest tylko i wyłącznie w Punkcie Pobrań Spółki Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. zlokalizowanym w Łodzi  przy ul. Felińskiego 2 lokal 3.

 

 

Akcja obowiązuje w dniach od 4 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r. w godzinach otwarcia Punktu Pobrań Spółki Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. zlokalizowanego
w Łodzi przy ul. Felińskiego 2 lokal 3, tj. od godz. 7:00 do godz. 14:00.

 

 

Akcja dostępna jest dla każdej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, t.j. z dnia 14 lipca 2021 r. z późn. zm.), w wieku od 40 roku życia, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Akcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 1. Każda z osób spełniających warunki określone w § 6 powyżej, która w dniach od 4 maja
  2022 r. do 20 maja 2022 r. zgłosi się w Punkcie Pobrań Spółki Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Felińskiego 2 lokal 3, w godzinach jego otwarcia oraz:

będzie uprawniona do wykonania badania Cholesterol całkowity za kwotę
1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

 1. Skorzystanie z prawa do badania cholesterol całkowity za cenę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) może nastąpić wyłącznie w przypadku jego wykonania łącznie z badaniami opisanymi w § 7 ust. 1 niniejszego porozumienia, w ramach jednego zlecenia, po zapłacie kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złotych).

 

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fryda.pl oraz w Punkcie Pobrań Spółki
  Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Felińskiego 2 lokal 3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają warunków uczestnictwa w Akcji. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na stronie internetowej www.fryda.pl.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Akcją jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy bezwzględnie obowiązujące oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849, tekst jednolity z dnia 13 maja 2020 r. z późn. zm.).
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2022 r.

 

 

Aktualności z Laboratorium Medycznego

22.04.2022

akcja profilaktyczna „badamy cholesterol” w Łodzi

Akcja będzie trwać od 4 maja 2022 do 20 maja 2022. Wyłącznie w Łodzi w punkcie poboru przy ulicy Felińskiego 2 lokal 3 Każdy kto kupi badania (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

04.08.2021

Profilaktyka 40 plus

W punktach poboru należących do dr n med Teresa Fryda laboratorium medyczne wykonasz badania w ramach projektu profilaktyka 40 plus. Więcej informacji (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

26.11.2021

Nowy punkt pobrań w Rydułtowach

Od 29 listopada 2021 otwieramy nowy punkt poboru w Rydułtowach przy ulicy Traugutta 278 W nowym punkcie poboru w Rydułtowach wykonujemy testy w (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiele punktów pobrań w Polsce


Obecnie prowadzimy 28 punktów pobrań i 13 laboratoriów

Ponad 2500 rodzajów badań


Oferujemy bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów), badania są dostępne również bez skierowania od lekarza

Miliony pacjentów


Grupa Diagnostyka do której należy dr n med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne sp z o.o. to największa siec laboratoriów w Polsce. Rocznie wydajemy wyniki milionom pacjntów.

PUNKTY POBRAŃ

 

KONTAKT

Dr n. med. Teresa Fryda
laboratorium medyczne sp z o.o.
ul. Mikołowska 53a
40-065 Katowice
Email: sekretariat@fryda.pl

Odwiedź nas na:

© Dr n. med. Teresa Fryda laboratorium Medyczne Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2021 | Projekt & Realizacja Strony internetowe Katowice