Ochrona danych osobowych

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu wykonania badan diagnostycznych
jest Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. (KRS nr 0000321281).
2. Diagnostyka spółka z ograniczona odpowiedzialnością powołała Administratora Bezpieczeństwa
Informacji, a od 25 maja 2018r. – Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO
jest osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony.
W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: inspektor@fryda.pl
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Zgodnie z art. 25. ust. 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak:
a. nazwisko i imię (imiona),
b. data urodzenia,
c. oznaczenie płci,
d. adres miejsca zamieszkania,
e. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie maja nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
4. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez dr n med. Teresa Fryda Laboratorium medyczne sp. z o.o. zamówienia na realizacje badan diagnostycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badan oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r.ż. przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentacje medyczna pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych,

Aktualności z Laboratorium Medycznego

22.05.2024

Nowy punkt pobrań w Rudzie Śląskiej

21 maja otwarliśmy w Rudzie Śląskiej nowy punkt pobrań. Punkt znajduje się przy sklepie Biedronka przy ulicy Paderewskiego 19. Uwaga, istnieje (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

25.04.2024

Majówka- zmiany w godzinach otwarcia

2 maja nasze punkty pobrań będą czynne w następujących godzinach: PP Krzepice Częstochowska – 2 maja 2024 ZAMKNIĘTY PP Klucze (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

04.01.2024

Nowe laboratorium w Świętochłowicach

Serdecznie zapraszamy do naszego nowego punktu poboru i laboratorium w Świętochłowicach przy ulicy Chorzowskiej. Laboratorium działa przy szpitalu. (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiele punktów pobrań w Polsce


Obecnie prowadzimy 28 punktów pobrań i 13 laboratoriów

Ponad 2500 rodzajów badań


Oferujemy bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów), badania są dostępne również bez skierowania od lekarza

Miliony pacjentów


Grupa Diagnostyka do której należy dr n med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne sp z o.o. to największa siec laboratoriów w Polsce. Rocznie wydajemy wyniki milionom pacjntów.

PUNKTY POBRAŃ

 

KONTAKT

Dr n. med. Teresa Fryda
laboratorium medyczne sp z o.o.
ul. Mikołowska 53a
40-065 Katowice
Email: sekretariat@fryda.pl

Odwiedź nas na:

© Dr n. med. Teresa Fryda laboratorium Medyczne Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2021 | Projekt & Realizacja Strony internetowe Katowice