Regulamin akcji profilaktycznej Witamina D3

REGULAMIN AKCJI PROFILAKTYCZNEJ
„WITAMINA D3”
§ 1
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywać będzie się akcja profilaktyczna pod nazwą „WITAMINA D3” (dalej „Akcja”).
§ 2
Organizatorem Akcji jest spółka pod firmą: Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 53 A, 40-065 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000321281, REGON 241128041, NIP 6342708461, kapitał zakładowy 344.493.000 zł (dalej „Spółka Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o.”).
§ 3
Akcja służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
§ 4
Akcja prowadzona jest tylko i wyłącznie w Punktach Pobrań Spółki Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. zlokalizowanych w Gliwicach ul. Kościuszki 26, Zabrzu ul. Wolności 230, Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 10.
§ 5
Akcja obowiązuje w dniach od 31 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r. w godzinach otwarcia Punktów Pobrań Spółki Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. zlokalizowanych w Gliwicach ul. Kościuszki 26, Zabrzu Wolności 230 oraz Zabrzu M. Curie Skłodowskiej 10.
§ 6
Akcja dostępna jest dla każdej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, t.j. z dnia 14 lipca 2021 r. z późn. zm.), posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Akcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę
na przetwarzanie danych osobowych oraz zakupi jednorazowo dowolne badania za kwotę 30,00 zł. W ramach akcji otrzyma badanie Witamina D3 za 20,00 zł.
§ 7
Każda z osób spełniających warunki określone w § 6 powyżej, która w dniach od 31 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r. zgłosi się w Punktach Pobrań Spółki Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. wymienionych w § 4 w godzinach ich otwarcia.
§ 8
1.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fryda.pl oraz w Punktach Pobrań Spółki Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. wymienionych w § 4.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają warunków uczestnictwa w Akcji. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na stronie internetowej www.fryda.pl.
3.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Akcją jest prawo polskie.
4.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy bezwzględnie obowiązujące oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849, tekst jednolity z dnia 13 maja 2020 r. z późn. zm.).
6.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2023 r.

Aktualności z Laboratorium Medycznego

04.01.2024

Nowe laboratorium w Świętochłowicach

Serdecznie zapraszamy do naszego nowego punktu poboru i laboratorium w Świętochłowicach przy ulicy Chorzowskiej. Laboratorium działa przy szpitalu. (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

14.11.2023

15 listopada nieczynny punkt pobrań przy Morcinka

Uwaga, w dniu 15 listopada 2023 roku punkt poboru przy ulicy Morcinka we Lwówku Śląskim będzie nieczynny. Zapraszamy do punktu przy (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

31.10.2023

Akcja profilaktyczna „pasożyty”

GLIWICE- AKCJA PROFILAKTYCZNA „PASOŻYTY” ZAPRASZAMY DO PUNKTU POBRAŃ. Zadbaj o zdrowie swoje i bliskich. Weź udział w akcji profilaktycznej (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiele punktów pobrań w Polsce


Obecnie prowadzimy 28 punktów pobrań i 13 laboratoriów

Ponad 2500 rodzajów badań


Oferujemy bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów), badania są dostępne również bez skierowania od lekarza

Miliony pacjentów


Grupa Diagnostyka do której należy dr n med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne sp z o.o. to największa siec laboratoriów w Polsce. Rocznie wydajemy wyniki milionom pacjntów.

PUNKTY POBRAŃ

 

KONTAKT

Dr n. med. Teresa Fryda
laboratorium medyczne sp z o.o.
ul. Mikołowska 53a
40-065 Katowice
Email: sekretariat@fryda.pl

Odwiedź nas na:

© Dr n. med. Teresa Fryda laboratorium Medyczne Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2021 | Projekt & Realizacja Strony internetowe Katowice